• keurmerk

Missie

Wat is een gezinshuis
In gezinshuizen krijgen jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd. Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen pleeggezin en leefgroep in. Het verschil met pleegzorg is dat er in een gezinshuis sprake is van een professionele betaalde opvoeder. Deze opvoeder is er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten werken.  Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jeugdige de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid,aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding, en accent op het normale leven. Voor meer info over gezinshuizen vindt u hier een factsheet.

Profiel 
Gezinshuizen hebben een eigen profiel. Sommige gezinshuisouders zijn erg sterk in het creëren van een passend opvoedingsklimaat voor ernstig getraumatiseerde jonge kinderen, terwijl andere gezinshuisouders juist zeer geschikt zijn voor het opvoeden van pubers met een lichte verstandelijke beperking. Weer andere gezinshuisouders zijn samen met hun eigen kinderen een uitstekende plek voor het begeleiden van adolescenten naar zelfstandigheid. Het profiel van het gezinshuis is een belangrijke factor bij de matching tussen jeugdige en gezinshuis. 

Onze missie
Het kind een veilige plek bieden, waar het mag zijn, om zich van daar uit zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Alle kinderen hebben een eigen persoonlijkheid. Wij kijken naar ieders kwaliteiten en behoeften. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 'goed in hun vel’ zitten. Ze moeten vrij kunnen spelen, aan de andere kant moeten kinderen zich ook aan regels houden en rekening leren houden met elkaar. Bij ieder kind wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn in het eigen netwerk. Wij stimuleren het contact met ouders, familie en andere belangrijke personen voor het kind.